Rozliczenie PIT z PITax.pl

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

STATUT
STOWARZYSZENIA A M F O R A
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
1. Stowarzyszenie otrzymuje nazwę Stowarzyszenie Amfora dalej zwane Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla realizacji i propagowania działania ręko dzielnego w obrębie ceramiki jako wyrazu symbiozy ekologicznej między człowiekiem, i naturą, upowszechniania idei takiego działania, przyczyniania się do upowszechniania w/w idei oraz wspierania osób i organizacji podejmujących w/w działania.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa. Terenem działania obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.
5. Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków Stowarzyszenia.
 
Rozdział II
Cele i środki działania
 
8.Celami Stowarzyszenia są:
 
a. Wspieranie aktywności kulturalnej i artystycznej;
b. Popularyzacja ceramiki, jako sposobu kreacji artystycznej oraz terapii manualnej dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym niepełnosprawnych fizycznie, intelektualnie oraz zaniedbanymi środowiskowo;
c. Działanie na rzecz rozwoju rękodzieła ceramicznego jako kształcenia osobowości własnej w aspekcie proekologicznym;
d. Zapobieganie upowszechniania ceramiki szkodliwej dla natury;
e. Wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie działalności ceramicznej proekologicznej;
f. Promocja i popieranie młodych talentów;
g. Pobudzanie świadomości ceramiki proekologicznej w społeczeństwie;
h. Ochrona wartości ceramiki proekologicznej.
 
9. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
 
a) organizowanie zajęć praktycznych z zakresu wiedzy o surowcach i materiałach ceramicznych oraz wytwarzania wyrobów ceramicznych;
b) organizację imprez plenerowych o charakterze kulturalno-edukacyjnym promujących ceramikę, jako przyjazną ekologii;
c) organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez;
d) promowanie inicjatyw i postaw twórczych związanych z aktywnością ekologiczną i ceramiczną;
e) promocje i pomoc młodym talentom;
f) prowadzenie działalności wydawniczej;
g) współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania;
h) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów w sprawach dotyczących ceramiki proekologicznej;
i) opiniowanie projektów dotyczących ceramiki proekologicznej;
j) aktywizację społeczną i kulturalną osób starszych;
k) organizowanie i prowadzenie warsztatów artystycznych;
l) działalność Stowarzyszenia wymieniona w pkt 9 ppkt a) do l ) Statutu może być prowadzona zarówno jako działalność odpłatna jak i nieodpłatna.
 
10. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, jednak dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest przeznaczony na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków. Stowarzyszenie dopuszcza prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie :
 
a) wytwarzanie i sprzedaż ceramiki na zamówienie;
b) działalność reklamowa;
c) produkcja i sprzedaż materiałów ceramicznych.
Rozdział III
Członkowie - prawa i obowiązki
 
11. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
12. Stowarzyszenie posiada członków:
 
a. Zwyczajnych;
b. Wspierających;
c. honorowych.
 
13. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która posiada obywatelstwo polskie (a także cudzoziemiec pod warunkiem zaakceptowania celów Stowarzyszenia), która:
 
a. Złoży deklarację członkowską;
b. Przedstawi opinię 2 członków Stowarzyszenia;
c. Akceptuje statut Stowarzyszenia.
 
14. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.
15. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
16. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu.
17. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
18. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek 5 członków Stowarzyszenia.
19. Członkowie zwyczajni mają prawo:
 
a. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;
b. Korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
c. Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
d. Zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia;
e. Otrzymywania nagród za zasługi dla Stowarzyszenia.
 
20. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
 
a. Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;
b. Przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
c. Regularnego opłacania składek;
d. Propagowania celów Stowarzyszenia.
 
21. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
22. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
23. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
24. Utrata członkostwa następuje na skutek:
 
a. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu;
b. wykluczenia przez Zarząd:
 z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia;
 z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia;
 z powodu niepłacenia składek za okres 6 miesięcy;
 na pisemny wniosek 3 członków Stowarzyszenia, z ww. powodów;
 utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
c. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 
25. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do walnego zgromadzenia członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.
Rozdział IV Władze Stowarzyszenia
26. Władzami Stowarzyszenia są:
 
a. Walne Zgromadzenie Członków;
b. Zarząd;
c. Komisja Rewizyjna;
d. Sąd Koleżeński.
 
27.1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 5 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.
2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez 4 kadencji.
28. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
29. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
 
a. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni;
b. z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 
30. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
31. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na2 lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
32. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
33. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie jest tajne.
34. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 
a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
b. uchwalania zmian statutu;
c. wybór Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
e. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
f. uchwalanie regulaminu Zarządu;
g. uchwalanie budżetu;
h. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;
i. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia;
j. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;
k. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze;
l. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i orzeczeń Sądu Koleżeńskiego;
m. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
n. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.
 
35. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.
36. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
37. Zarząd składa się z 1 do 3 członków.
38. Prezes zarządu kieruje pracą Zarządu.
39. Zarząd w pracy kieruje się regulaminem pracy zarządu uchwalonym przez Zarząd.
40. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 1 w miesiącu.
41. Do kompetencji Zarządu należy:
 
a) realizacja celów Stowarzyszenia;
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;
c) sporządzanie planów pracy i budżetu;
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;
f) oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, składać może każdy Członek Zarządu samodzielnie;
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków;
h) organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej;
i) przyjmowanie i skreślanie członków;
j) kierowanie pracami pracowni.
 
42. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
43. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku.
44. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków i wybiera spośród swoich członków przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza.
45. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 
a) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia;
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków;
c) prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu;
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia;
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
 
46. Członkowie Komisji Rewizyjnej : a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej; b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
47. Sąd Koleżeński składa się z przewodniczącego, zastępcy, sekretarza.
48. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.
49. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają w pełnym składzie.
50. Kompetencje Sądu Koleżeńskiego:
 
a) rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami Stowarzyszenia;
b) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
 
51. Sąd Koleżeński zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc. Postępowanie zamyka wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków.
52. Stroną sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do Walnego Zgromadzenia Członków.
53. Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary:
 
a) Upomnienia;
b) Nagany;
c) zawieszenia w prawach członkowskich na okres od 1 miesiąca do3 miesięcy.
 
54. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
Rozdział V Majątek i Fundusze
55. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
 
a. ze składek członkowskich;
b. darowizn, spadków, zapisów;
c. dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem Stowarzyszenia;
d. dotacji i ofiarności publicznej;
e. działalności gospodarczej.
 
56. Wszelkie środki pieniężne, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
57. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
58. W przypadku posiadania przez Stowarzyszenie statusu organizacji pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie cały dochód Stowarzyszenia (nadwyżka przychodów nad kosztami) przeznaczany jest na działalność pożytku publicznego.
59. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd o ile nie jest to sprzeczne z zapisami w punktach 58, 59 i 60.
60. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagany jest podpis jednego Członka Zarządu.
61. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
62. Zabrania się przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
63. Zabrania się wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
64. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
Rozdział VI Postanowienia końcowe
65. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów - (dwóch trzecich),przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
66. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
67. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

 

 

Wspierają nas

Zadzwoń do nas